Nawigacja

Samorząd Uczniowski


Regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

I. Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły - jest organizacją uczniów danej szkoły obejmująca całą społeczność uczniowską (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty )

 2. SU reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli rodziców, administracji oświatowej a w swojej działalności korzysta ze wsparcia władz i innych organów szkoły.

 3. Rolę doradcy , inspiratora i łącznika między dyrekcją a samorządem spełnia opiekun SU oraz opiekunowie poszczególnych sekcji.

 4. SU pracuje w oparciu o własną strukturę i plan działania stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 5. Organami (agendami) SU są Samorządy Klasowe i Mały Samorząd , Rada i Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Sekcje i Zespoły Zadaniowe Samorządu Uczniowskiego (Sekcja wdrażania do samorządności , Zespół pocztu sztandarowego, Sekcja organizacji imprez, Sekcja wolontariatu i akcji charytatywnych, Sekcja informacyjna i gazetki szkolnej, Sekcja ekonomiczna i inne tworzone zgodnie z potrzebami) - zgodnie ze aktualną strukturą .

 6. Najwyższą władzą jest Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego (w skład której wchodzą : członkowie zarządu ,przedstawiciele poszczególnych klas IV- VIII i klas gimnazjalnych , przewodniczący sekcji i zespołów zadaniowych,przedstawiciele Małego Samorządu-klas I-III) kierowana i reprezentowana przez Zarząd SU(w składzie : przewodniczący , zastępcy , skarbnik, sekretarz )

 7. Rada i zarząd SU są wybierane są w demokratycznych wyborach i zatwierdzane według zasad zawartych w dalszej części regulaminu .

 8. Kadencja Rady SU i Zarządu trwa przez okres jednego roku szkolnego ( w uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może postanowić inaczej ).

 9. Wybory do nowego Zarządu( przewodniczący, zastępcy, skarbnik i sekretarz) odbywają się pod koniec danego roku szkolnego, a do nowej Rady na początku nowego roku szkolnego

 10. Samorządy Klasowe wybierane są demokratycznie na godzinach wychowawczych na początku roku szkolnego .

 11. Pod koniec roku szkolnego wybierany jest poczet sztandarowy szkoły, (chyba, że dyrekcja szkoły postanowi inaczej )

 12. Rada i Zarząd SU informują na bieżąco ogół uczniów o swojej działalności i składają im coroczne sprawozdanie na Zebraniu Walnym pod koniec roku szkolnego.

 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i środowiska, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji szkoły, ojczyzny i małej ojczyzny.

 2. Integrowanie uczniów, tworzenie więzi między wszystkimi uczniami.

 3. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, wdrażanie do wolontariatu.

 4. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego (kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią ,dbałości o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole itp.)

 5. Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.

 6. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania ,tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania .

 

III. Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego

 1. Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności.

 2. Nadzorowanie prac Samorządu Uczniowskiego.

 3. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z planem pracy szkoły oraz informowanie o aktualnych problemach szkoły.

 4. Uwzględnianie opinii Samorządu Uczniowskiego przy podejmowaniu decyzji o sprawach uczniów.

 5. Powołanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

 

IV. Obowiązki opiekuna

 1. Pomoc organizacyjna w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.

 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych Sekcji oraz dysponowaniem funduszami.

 3. Pełnienie funkcji łącznika między SU i Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły

 4. Wyróżnianie i nagradzanie za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim ( sprawowanie, nagrody )

 

V. Struktura Samorządu Uczniowskiego – organa samorządu:

 1. Walne zebranie (zebranie wszystkich wybranych przedstawicieli uczniów)

 2. Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

- Zarząd Samorządu Szkolnego

 • przedstawiciele klas IV -VIII i klas gimnazjalnych

 • przedstawiciele Małego Samorządu (kl I-III)

 • przewodniczący sekcji i zespołów zadaniowych

 1. Zarząd SU

- przewodniczący, zastępcy, skarbnik, sekretarz

 1. Sekcje zadaniowe

- chętni do realizacji danych zadań uczniowie kl. IV- VIII i klas gimnazjalnych

reprezentowani przez przewodniczących

 1. Poczet sztandarowy (dwie zmiany)

-uczniowie wybrani zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

 1. Mały samorząd

- samorządy kl. I-III reprezentowane przez wybranych przedstawicieli

7. Opiekę nad S U sprawują : opiekun główny S U oraz opiekunowie sekcji

 

VI. Zasady wyborów do S.U

 1. Aktualny Samorząd Uczniowski sprawuje władzę do momentu przekazania symbolicznego klucza od szkoły nowo wybranemu Zarządowi na apelu kończącym rok szkolny( zgodnie z ceremoniałem szkoły)

 2. Aby zachować ciągłość działania Samorządu wybory do Zarządu SU odbywają się pod koniec każdego roku szkolnego od maja do czerwca ( ostateczny termin- przed zakończeniem roku szkolnego) -szczegółowy termin każdorazowo ustala Rada Samorządu wraz z opiekunem w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 3. Wybory tajne organizuje aktualny Zarząd SU wraz z opiekunem , powołując komisję spośród uczniów działających w samorządzie , a nie będących kandydatami w następnych wyborach.

 4. Wybory do nowego zarządu odbywają się w następujących etapach :


etap I ( pod koniec roku szkolnego)

- ogłoszenie terminu wyborów, zgłaszania kandydatur oraz zasad dotyczących wyborów (informacja na tablicy ogłoszeń, na stronie szkoły oraz poprzez przewodniczących poszczególnych klas)

- zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczej ( kandydatem może być uczeń tej szkoły z klas IV- VIII i klas gimnazjalnych, który za swoją aktywność otrzymał rekomendację Szkolnego lub Klasowego SU)

- ustalanie zasad i terminu kampanii wyborczej – plakaty wyborcze ( ustalenie formy i sposobu eksponowania plakatu wyborczego, spotkania na godz wychowawczych itp)

- kampania wyborcza przeprowadzona zgodnie z ustalonymi zasadami

- przeprowadzenie wyborów tajnych (uczniowie klas od III – VIII i klas gimnazjalnych wybierają spośród zgłoszonych kandydatów 5 osób mających zasiadać w zarządzie SU – zaznaczając na karcie do głosowania krzyżykiem - jeden głos oddają na jednego kandydata. Karty do głosowanie są ważne jeśli liczba kandydatów zakreślonych krzyżykiem nie przekroczy liczby 5 i jeśli karty nie są zniszczone, popisane lub porysowane. Wybory dokonane przez uczniów klas programowo najwyższych kończących aktualnie szkołę stanowią wyłącznie głos doradczy.

- ogłoszenie wyników – ogłoszenie wyników wyborów następuje po podliczeniu głosów.

Ostateczny przydział funkcji następuje po pierwszym spotkaniu nowo wybranych.
Na przydział funkcji w zarządzie ma wpływ ilość głosów oddanych na danego kandydata oraz decyzje podjęte przez nowy zarząd na jego pierwszym spotkaniu( w przypadku jeśli kandydat, który uzyskał największą ilość głosów rezygnuje z funkcji przewodniczącego funkcja ta przechodzi na kandydata , który był drugi w kolejności ,a w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje aktualna Rada SU wraz z opiekunem)

etap IIwybory do Rady SU (nowy rok szkolny)

- wybory do samorządów klasowych ( do połowy września) – wyłonienie reprezentantów do Rady SU( po jednej osobie z klasy IV – VIII i klas gimnazjalnych i 3 przedstawicieli Małego Samorządu -klas I-III)

 • zebranie uczniów chętnych do działania w poszczególnych sekcjach -wyłonienie przewodniczących sekcji ( odpowiedzialni wyznaczeni nauczyciele i wyznaczeni przedstawiciele zarządu)

 • Ustalenie i ogłoszenie ostatecznego składu Rady Samorządu Uczniowskiego ( II połowa września)

 • II etap wyborów kończy I spotkanie Rady SU ( zarząd, przedstawiciele kl VI-VIII i klas gimnazjalnych, przewodniczący sekcji, przedstawicie Małego Samorządu) - zatwierdzenie planu działania – II połowa września

 

Kadencja Rady samorządu trwa przez okres roku szkolnego, kadencja przewodniczącego nie dłużej niż dwa lata (w uzasadnionych przypadkach może nastąpić jej przedłużenie)
 

VII. Wybór nowego pocztu sztandarowego

Wyboru dokonuje Zespół Kierowniczy szkoły spośród uczniów klas VII po konsultacji z wychowawcami, opiekunem SU i Radą Samorządu ( niezbędne warunki to: obowiązkowość, postawa gwarantująca godne reprezentowanie szkoły, przy uwzględnieniu możliwości fizycznych).

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
  ul. Kolejowa 8
  55-002 Kamieniec Wrocławski
 • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 527134