Nawigacja

Samorząd Uczniowski

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2016-17

Założenia organizacyjne:

Struktura Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski reprezentować będzie ogół uczniów poprzez następujące organa:

1. Rada Samorządu Szkolnego
złożona z przedstawicieli klas IV- VI wybrani przez ogół uczniów danej klasy

2. Zarząd Samorządu Szkolnego organizujący wraz z opiekunem pracę Rady Samorządu w składzie: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz (wybrani na nową kadencję przez ogół uczniów klas III-VI spośród kandydatów Rady Samorządu pod koniec poprzedniego roku szkolnego)

3. Sekcje zadaniowe
- chętni do realizacji danych zadań uczniowie kl. IV-VI reprezentowani przez wybranych przedstawicieli

4. Poczet sztandarowy (dwie zmiany)
- wybrani uczniowie aktualnych klas VI , a pod koniec roku szkolnego klas V

5. Mały samorząd – przedstawiciele uczniów klas I-III

Opieka pedagogiczna – praca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim

Opiekę nad pracą SU sprawuje zespół nauczycieli powołany przez Radę Pedagogiczną w skład, którego wchodzą: przewodniczący zespołu -opiekun główny (koordynator) oraz opiekunowie poszczególnych sekcji i zadań :

1. Opiekun koordynator pracy Samorządu Szkolnego E.Król

2. Opiekunowie sekcji zadaniowych:
- akcje charytatywne L. Cygan oraz J. Jarek- Geneja i m. Florczyk, A. Boratczuk – szef szkolnego sztabu WOŚP
- działania informacyjne - A. Boratczuk
- organizacja imprez - B. Domaradzka-Żak, J. Hołyńska, M. Kwaśny
- wdrażanie do samorządności- D. Żukowska

3. Mały Samorząd – A. Jędrzejczak

4. Pozostali nauczyciele według aktualnych potrzeb

Do zadań Samorządu Szkolnego należą:

1. Reprezentowanie potrzeb i problemów uczniów – zbieranie opinii, pomysłów ,informacji o problemach ,rzecznictwo.
2. Nauka i wdrażanie do świadomej samorządności.
3. Aktywny udział w życiu Szkoły, pielęgnowanie tradycji, udział w obchodach 70-lecia szkoły.
4. Udział w życiu społecznym – udział i organizacja akcji charytatywnych i pomocy innym.
5. Informowanie uczniów i szkoły o zamierzeniach, planach , dokonaniach itp.

 

Zadania szczegółowe:

Lp.

Główne zadania

Zadania szczegółowe, sposoby realizacji

termin

odpowiedzialni

1.

Reprezentowanie potrzeb
i problemów uczniów – zbieranie opinii, pomysłów, informacji
o problemach, rzecznictwo.

Odpowiedzialni: E. Król,
L. Cygan

- ustalenie sposobu zbierania zaplanowanych informacji i ustalenie form kontaktów

wrzesień

E. Król ,SU

- systematyczne zbieranie, analizowanie
i wykorzystywanie tych informacji, organizowanie zebrań i spotkań

cały rok

E. Król, powołani uczniowie

- rozwiązywanie problemów
- szczęśliwy numerek (zasady)

wrzesień/r.szk
cały rok

L. Cygan
L.Cygan , powołani uczniowie

2.

Nauka i wdrażanie do świadomej samorządności, dokumentowanie pracy

 

Odpowiedzialni :E. Król,
D. Żukowska, A. Jędrzejczak

- prawa i obowiązki ucznia
- czym jest samorządność i samorząd uczniowski

do końca kwietnia

D. Żukowska

- wdrażanie do pracy przyszłych kandydatów do samorządu
- prowadzenie dokumentów samorządu

do końca maja
cały rok

E.Król, D. Żukowska
E.Król

- przeprowadzenie wyborów do SU

maj/ czerwiec

E.Król,

- podsumowanie pracy SU, wręczenie podziękowań i nagród

czerwiec

E.Król, L. Cygan, I pozostali opiekunowie

- gromadzenie funduszy na działalność (dyskoteki, R.R., kiermasz)

cały rok

Zespół

- wdrażanie do samorządności kl. I-III (wypracowanie metod)
Utworzenie Małego Samorzadu

Cały rok

A. Jędrzejczak

3.

Aktywny udział w życiu Szkoły, pielęgnowanie tradycji, włączenie się do obchodów 70-lecia szkoły

Odpowiedzialni:
B. Domaradzka-Żak,
J. Hołyńska, M. Kwaśny,
E. Król

 

- przygotowanie i ćwiczenie pocztu sztandarowego,
- wyznaczenie nowego pocztu
- przygotowanie pocztu do przekazania sztandaru

Wrzesień
Czerwiec
czerwiec

E.Król
Wychow. kl. VI
E.Król

przygotowanie, współorganizacja, prowadzenie ważnych wydarzeń szkolnych:
-rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-Dzień Edukacji Narodowej,
-Święto Niepodległości,
-Święto zmarłych,
- kiermasz i Świąteczne spotkanie,
-Walentynki
-Rocznica Konstytucji 3 maja,
-Piknik szkolny
-zakończenie roku szkolnego

 

E.Król, E. Zipser
B. Domaradzka- Żak,
L. Cygan , wychowawcy klas
odpowiedzialnych wg kalendarza imprez szkolnych, inni nauczyciele po uzgodnieniu

- organizacja dyskotek

wg harmonogramu

B. Domaradzka- Żak , J. Hołyńska,, M. Kwaśny

obchody 70-lecia Szkoły

październik

zespół

4.

Udział w życiu społecznym – udział i organizacja akcji charytatywnych i pomocy innym.

Odpowiedzialni : L. Cygan, A. Boratczuk
Współpracujący J. Jarek- Geneja, M. Florczyk

- konkurs „Koleżeńska dłoń”

cały rok

L. Cygan

- Pola Nadziei

cały rok, wg terminów

J. Jarek Geneja, L. Cygan

-Pomaganie przez odkręcania

cały rok,, wg terminów

L. Cygan

- Góra grosza

wg terminów

L. Cygan

- I ty zostań Świętym Mikołajem

grudzień

M. Florczyk , nauczanie zintegrowane

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Listopad/styczeń

A. Boratczuk, E. Król, powołany sztab

5.

Informowanie uczniów, szkoły o zamierzeniach, planach, dokonaniach itp.

Odpowiedzialni:
A. Boratczuk , E. Król

- założenie i prowadzenie tablicy informacyjnej SU

Wrzesień, cały rok

E. Król, A. Boratczuk

- systematyczne umieszczanie informacji i zdjęć – efektów pracy SU na stronie szkolnej i w zakładce Samorządu

cały rok

A. Boratczuk, E.Król
Opiekunowie odpowiedzialni za zadania

- powołanie zespołu redakcyjnego gazetki „Oko szkoły"
- zbieranie informacji i wydawanie gazetki

Wrzesień, cały rok

A. Boratczuk, zespół redakcyjny

 

Pozostałe ustalenia:

1. „szczęśliwy numerek”
- wyznaczony przedstawiciel samorządu codziennie losuje „szczęśliwy numerek” ucznia , który zwalnia ucznia w danym dniu z kartkówek i pytania, za wyjątkiem tych sprawdzianów, które wcześniej zostały zapowiedziane , numer zostaje umieszczony na tablicy samorządu, nie może się on powtórzyć w danym tygodniu ( w takim przypadku następuje ponowne losowanie )

2. kandydowanie do władz samorządu w przyszłej kadencji
- kandydatami mogą być wyłącznie uczniowie, którzy w trakcie bieżącego roku szkolnego wykazali się aktywnością społeczną (rekomendacja SU, wychowawców)

opracowała E. Król

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 333733