Nawigacja

Samorząd Uczniowski

 

I. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły - jest organizacją uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku)
Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach Samorządu Uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów zawarte są w niniejszym regulaminie.

II. Struktura Samorządu Uczniowskiego – organa samorządu:

Rada Samorządu Szkolnego
- przedstawiciele klas IV- VI wybrani przez ogół uczniów danej klasy

Zarząd Samorządu Szkolnego
- organizuje wraz z opiekunem pracę Rady Samorządu
- skład: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz
(wybrani na nową kadencję przez ogół uczniów klas III-VI spośród kandydatów Rady Samorządu pod koniec poprzedniego roku szkolnego)

Sekcje zadaniowe
- chętni do realizacji danych zadań uczniowie kl. IV-VI
reprezentowani przez wybranych przedstawicieli

Poczet sztandarowy (dwie zmiany)
- wybrani uczniowie aktualnych klas VI i pod koniec roku szkolnego klas V

Mały samorząd – przedstawiciele uczniów klas I-III

III. Opiekę pedagogiczna
Opiekę nad pracą SU sprawuje zespół nauczycieli powołany przez Radę Pedagogiczną w skład, którego wchodzą: przewodniczący zespołu - opiekun główny (koordynator) oraz opiekunowie poszczególnych sekcji i zadań.

IV. Zasady wyborów do S.U.
Aby zachować ciągłość działania Samorządu wybory do SU odbywają się pod koniec każdego roku szkolnego od maja do końca czerwca( szczegółowy termin każdorazowo ustala Rada Samorządu wraz z opiekunem w porozumieniu z dyrektorem szkoły);

Wybory tajne organizuje aktualny Zarząd SU wraz z opiekunem głównym, przy współpracy z wychowawcami, powołując komisję spośród uczniów klas VI działających w SU;

Wybory odbywają się w następujących etapach:

etap I - wybory do Rady Samorządu – wybory w poszczególnych klasach III - V:
- uczniowie pod opieką wychowawcy wybierają swoich przedstawicieli w liczbie 1-2 osób , którzy to jednocześnie otrzymują rekomendację klasy do wzięcia udziału w etapie II , jeśli dani uczniowie podejmą taką decyzję;
- w uzasadnionych przypadkach ( mała różnica głosów oraz duża aktywność społeczna)klasa może się zwrócić się do Rady SU o zwiększenie liczby kandydatów o 1 osobę
- dodatkowo Rada Samorządu na podstawie pracy w samorządzie może udzielić swojej rekomendacji wybranym już przedstawicielom klas lub osobom, których nie wybrano, ale które pracowały na rzecz SU(w takim wypadku również ci uczniowie wchodzą w skład Rady) .
- w efekcie tych wyborów po I etapie zostaje wyłoniona i podana do wiadomości uczniów Rada Samorządu na przyszły rok szkolny.

etap IIwybory do Zarządu Samorządu
- uczniowie klas IV-V , którzy otrzymali rekomendację czy to klasy czy Rady SU podejmują decyzję o kandydowaniu do Zarządu SU, bądź o rezygnacji z kandydowania
komisja wyborcza wraz opiekunem ustala i ogłasza listę kandydatów, sporządza kartki do głosowania, ustala termin wyborów, organizuje wybory
- wybory poprzedza kampania wyborcza w postaci plakatów (wywieszonych w określonym czasie, miejscu, treści i formie uzgodnionej z opiekunem głównym) oraz w razie potrzeby spotkań i debaty
- wszyscy uczniowie samodzielnie zapoznają się z kandydatami, a wychowawcy na godzinach wychowawczych zapoznają uczniów z zasadami wyborów przeprowadzając dyskusję
- w ustalonym terminie wyborów uczniowie otrzymuję kartki do głosowania , na których zaznaczają krzyżykiem swoje typy - w liczbie 4 ( w głosowaniu biorą udział wyłącznie uczniowie klas III – VI, którzy są obecni w szkole w wyznaczonym terminie)
- karty do głosowanie są ważne jeśli liczba kandydatów zakreślonych krzyżykiem nie przekroczy liczby 4 i jeśli karty nie są zniszczone popisane lub porysowane
- głosy uczniów klas VI traktowane są jako głos doradczy, ponieważ uczniowie ci opuszczają szkołę
- komisja wyborcza pod opieką opiekuna liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów oraz listę Zarządu SU:
kandydaci w liczbie 4 wybrani zwykłą większością głosów ( w przypadku jeśli dwóch kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, liczba osób w zarządzie zostaje zwiększona do 5)
- po ogłoszeniu wyników odbywa się w obecności opiekuna I spotkanie nowego zarządu i przydział funkcji (o funkcjach przewodniczącego i zastępcy decyduje ilość głosów)
- w przypadku jeśli kandydat, który uzyskał największą ilość głosów rezygnuje z funkcji przewodniczącego funkcja ta przechodzi na kandydata , który był drugi w kolejności . W razie problemów z wyborem przewodniczącego decyzję o powierzeniu tej funkcji podejmuje nowy Zarząd SU a zatwierdza ją nowa Rada SU.
- W efekcie tych wyborów po II etapie zostaje wyłoniony i podany do wiadomości uczniów Zarząd Samorządu na przyszły rok szkolny.

Wybór nowego pocztu sztandarowego:
Uczniowie obecnych klas V zgłaszają swoje kandydatury do obecnego Zarządu , który dokonuje wraz z opiekunem wyboru kandydatów przy obowiązkowej akceptacji swoich wychowawców i dyrektora szkoły (warunki: obowiązkowość, postawa gwarantująca godne reprezentowanie szkoły, przy uwzględnieniu możliwości fizycznych).

etap III - wybory uzupełniające w nowym roku szkolnym:
Do połowy września opiekunowie poszczególnych sekcji zadaniowych ogłaszają nabór chętnych do działania w tych sekcjach oraz wraz z uczniami wybierają przewodniczącego.
Skład Rady Samorządu na podstawie jej decyzji może zostać uzupełniony o : przewodniczących sekcji zadaniowych oraz przewodniczących samorządów klasowych, którzy wcześniej nie weszli w skład Rady.

Ostateczny skład Rady Samorządu zostaje ustalony i ogłoszony (do końca września).

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 333611